Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z serwisu www.EkstremalnePrezenty.pl i usług świadczonych za jego pośrednictwem.
Warunkiem skorzystania z usług i prawidłowego użycia serwisu www.EkstremalnePrezenty.pl jest zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie niżej przedstawionego regulaminu.

I. Postanowienia ogólne.
1 Niniejszy regulamin oparty jest na przepisach wynikających z:

1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. 144/202 poz. 1204 z późn. zm.) oświadczeniu usług drogą elektroniczną,
2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. (Dz.U. 133/1997 poz. 833 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych,
3 ustawy z dnia 2 marca 2000r. (Dz.U. 22/2000 poz.271 z późn. zm) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – w zakresie dotyczącym umów zawieranych na odległość,
4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. 16/1964 poz. 93 z późn. zm.) Kodeks Cywilny,
5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z pózn. zm.).

2 Serwis internetowy działający pod adresem: www.EkstremalnePrezenty.pl oraz każdym adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL, prowadzony jest przez firmę Szlachecki Dwór Mariusz Szarawara, zwanym w dalszej części regulaminu EkstremalnePrezenty.pl

II. Definicje użytych pojęć.
1. EkstremalnePrezenty.pl – podmiot, którym sprzedaje online prezent zamówiony w imieniu Klienta u usługodawcy/wykonawcy,
2. www.EkstremalnePrezenty.pl - system stron internetowych stworzonych przez właściciela EkstremalnePrezenty.pl, stanowiący platformę informacyjną dotyczącą jego działalności i oferowanych usług, działający pod w/w adresem lub pod każdym adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL.
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z serwisu www.EkstremalnePrezenty.pl, na rzecz której EkstremalnePrezenty.pl zamawia u wykonawcy prezent. Klient może być równocześnie Obdarowanym lub jego osobą towarzyszącą przy realizacji prezentu, jeśli dopuszcza to charakter usługi.
4. Obdarowany – osoba fizyczna, która po dokonaniu rezerwacji, wypełnieniu i okazaniu Vouchera jest uprawniona do skorzystania z zamówionego Prezentu.
5. Usługodawca / bezpośredni wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej realizująca prezent, będąca profesjonalistą w zakresie świadczonej usługi.
6. Voucher – dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający okaziciela do realizacji określonego w nim Prezentu. Domniemywa się, że osoba okazująca Voucher jest Obdarowanym.
7. Prezent – towar lub usługa, której wykonanie EkstremalnePrezenty.pl działając na rzecz Klienta w imieniu własnym i na własny rachunek zamawia u Wykonawcy.
8. Opis prezentu – określenie charakteru i warunków realizacji danego prezentu. EkstremalnePrezenty.pl zastrzega sobie, że opis a faktyczny charakter przeżycia może się różnić w zakresie wyglądu urządzeń, koloru i marki użytego sprzętu, czasu trwania usługi, itp. Zdjęcia zamieszczone w serwisie mają charakter poglądowy.
9. Extreme Card – tzw. karta podarunkowa, dokument potwierdzający zawarcie umowy przez Klienta i uprawniający okaziciela – Obdarowanego, do wymiany karty na wybrany przez siebie Voucher uprawniający do realizacji wybranego Prezentu w danym zakresie cenowym.
10. Realizacja prezentu – wykonanie przez Wykonawcę zamówionej przez Klienta usługi – Prezentu na rzecz Obdarowanego.
11. Okres ważności Vouchera – czas, w którym Prezent musi zostać zarezerwowany i faktycznie zrealizowany. Po upływie tego czasu realizacja prezentu nie jest możliwa. Okres ten jest zawsze wyraźnie oznaczony na Voucherze. Okres ważności vouchera jest różny dla poszczególnych prezentów, gdyż niektóre z przyczyn technicznych lub wymaganych warunków atmosferycznych są dostępne tylko w określonym sezonie.
12. Okres ważności Extreme Card – jest to okres, w którym obdarowany musi wymienić kartę na wybrany przez siebie Voucher. Wymiana po upływie tego okresu nie jest możliwa. Termin wymiany jest zawsze wyraźnie oznaczony na karcie.
13. Termin rezerwacji – ostatni dzień z okresu ważności Vouchera, w którym możliwe i konieczne jest dokonanie rezerwacji daty realizacji prezentu. Ostatnim dniem, w którym możliwe jest dokonanie rezerwacji prezentu jest zawsze 28 dzień przed upływem okresu ważności vouchera. Po upływie terminu rezerwacji Voucher uważa się za zrealizowany.
14. Miejsce realizacji – adres, pod którym realizowana będzie usługa. Dokładne dane i instrukcje dojazdu przekazane zostaną Klientowi po dokonaniu rezerwacji. W opisie prezentu znajduje się przybliżona lokalizacja miejsca realizacji prezentu i nie zawsze pokrywa się z granicami administracyjnymi wskazanego miasta.
15. Kod vouchera - EXPREZxxxxxxxxxxxxx (gdzie x oznacza unikalny numer Vouchera)
16. Dzień roboczy – każdy dzień powszedni, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy EkstremalnePrezenty.pl, tj. 9-17.
17. Siła wyższa – zewnętrzna, obiektywna, niezależna od ExttremeGift.pl lub Wykonawcy przyczyna trwale uniemożliwiająca realizację prezentu lub przyczyna, która oznacza, że wykonanie usługi pociągnie za sobą znaczne koszty niewspółmierne do osiągnięcia celu gospodarczego usługi. Za siłę wyższą poczytuje się: ogłoszenie upadłości lub zaprzestanie świadczenia usług przez wykonawcę, decyzje organów władzy państwowej lub władzy samorządowej powodujące, że osiągnięcie celu usługi z ekonomicznego punktu widzenia jest niemożliwe, zjawiska atmosferyczne, działalność terrorystyczna, niepokoje społeczne, strajki i demonstracje, wojna.

III. Zawarcie umowy o świadczenie usług i warunki płatności.
1. Zawarcie umowy.
1. EkstremalnePrezenty.pl działając w imieniu własnym i na własny rachunek zamawia u Usługodawcy na rzecz Klienta Prezent spośród aktualnej oferty zamieszczonej na stronie internetowej www.EkstremalnePrezenty.pl
2. Poczytuje się, że zawarcie umowy następuje w momencie w którym Klient wypełnił prawidłowo formularz zamówienia przy wybranym Prezencie, wybrał sposób zapłaty i dostawy Vouchera lub Extreme Card oraz potwierdził zapoznanie się i zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku gdy Klient dokonał zamówienia Prezentu za pośrednictwem telefonu za moment zawarcia umowy przyjmuje się moment wpłaty całości ceny za Prezent na konto właściciela EkstremalnePrezenty.pl, co jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu.
4. Po dokonaniu powyższych czynności Klient otrzymuje wiadomość e-mail na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej ze wszystkimi danymi niezbędnymi do dokonania płatności za Prezent i ma 7 dni na dokonanie płatności w wybrany przez siebie sposób spośród opcji dostępnych na stronie.
5. Po zaksięgowaniu opłaty za Prezent EkstremalnePrezenty.pl przesyła wyłacznie drogą elektroniczną Voucher lub Extreme Card wraz z dowodem zakupu oraz instrukcją jak Obdarowany może zrealizować Prezent.
6. EkstremalnePrezenty.pl przyjmuje, że Klient upewnił się, że wiek, stan zdrowia, ogólna kondycja psychofizyczna, niezbędne uprawnienia lub umiejętności (np. prawo jazdy, ważny paszport lub uzyskanie wizy, znajomość języka obcego, etc.) i inne dodatkowe wskazane w opisie prezentu wymagania pozwalają Obdarowanemu na skorzystanie z Prezentu.
7. Obowiązek upewnienia się o spełnieniu w/w wymagań zawartych w opisie prezentu spoczywa na Kliencie. W razie braku ich spełnienia i niemożności realizacji Prezentu ani Klientowi ani Obdarowanemu nie przysługują w stosunku do ExtremeGitf.pl żadne roszczenia regresowe ani zwrot poniesionych kosztów ceny Vouchera lub Extreme Card, ani innych poniesionych kosztów w związku z realizacją Prezentu jak koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia i inne.
8. W żadnym wypadku Voucher lub Extreme Card nie podlega wymianie na pieniądze, uprawniają jedynie do realizacji prezentu.

2. Odpowiedzialność.
1. EkstremalnePrezenty.pl ponosi odpowiedzialność wobec Klienta jedynie za własne działania i zaniechania.
2. Jednakże EkstremalnePrezenty.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta i Obdarowanego za ewentualne szkody na osobie lub mieniu jeżeli do realizacji usługi posłużył się profesjonalistą w danej dziedzinie.
3. EkstremalnePrezenty.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie Voucheru wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona. W takiej sytuacji prezent traktuje się jak zrealizowany przez Obdarowanego.
4. EkstremalnePrezenty.pl zaleca wszystkim Obdarowanym, którzy otrzymali Voucher uprawniający do realizacji prezentu, którego realizacja mogłaby okazać się niebezpieczna dla ich zdrowia lub życia, albo wiąże się z ryzykiem zaistnienia szkody na osobie lub mieniu, aby zawierali z wybranym przez siebie Towarzystwem Ubezpieczeniowym stosowne umowy ubezpieczenia.
5. Obdarowany przed realizacją prezentu składa oświadczenie wiedzy, że udział w imprezie o podwyższonym ryzyku wiąże się z możliwością zranienia, kalectwa bądź innego trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci, na skutek działania sił przyrody oraz podróżowania środkami transportu, pomimo zachowania przez Usługodawcę wszelkich zasad ostrożności i bezpieczeństwa wymaganych dla poszczególnych usług.
6. Przyjmuje się, że każdy Klient i Obdarowany, we własnym interesie podaje wszelkie wymagane informacje prawidłowo i zgodnie z rzeczywistym stanem faktycznym. Skutki nieprawidłowości wynikające z niewłaściwego podania danych niezbędnych do realizacji usługi, ponosi wyłączenie Klient lub Obdarowany.
7. Przyjmuje się, że Klient i Obdarowany upewnili się co do szczególnych wymagań niezbędnych przy realizacji prezentu, oraz że ich stan zdrowia oraz ogólna kondycja psychofizyczna nie stanowi przeszkody do realizacji prezentu.

3. Płatność.
1. Należność za kupiony prezent może być zrealizowana poprzez przelew na konto właściciela EkstremalnePrezenty.pl lub po wcześniejszym uzgodnieniu gotówką w dniu realizacji Prezentu
2. Płatność uważana jest za dokonaną w chwili wpływu pieniędzy na rachunek bankowy.
3. Na życzenie Klienta istnieje możliwość wystawienia faktury VAT za świadczoną usługę.

4. Dostawa.
1. Wysyłka Vouchera lub Extreme Card jest realizowana drogą e-mailową - Voucher do samodzielnego wydrukowania, na adres Klienta podany w formularzu zamówienia.
2. Wysyłka Vouchera lub Extreme Card oraz dowód zakupy następuje w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty Klienta na konto właściciela EkstremalnePrezenty.pl.
3. W przypadku gdy dane niezbędne do zakupu Vouchera lub Extreme Card będą błędne lub niekompletne, termin dostarczenia ulega przedłużeniu do czasu ich uzupełnienia lub poprawy przez Klienta i liczy się od dnia prawidłowo przekazanych informacji.
4. W okresach zwiększonej ilości zakupów (np. okres świąteczny i inne) termin dostarczenia Vouchera lub Extreme Card może ulec zmianie.

5. Polityka cenowa.
1. Ceny prezentowane na stronie są cenami brutto wyrażonymi w walucie polski złoty.
2. Ceny zawierają koszty wysyłki i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.
3. Informacje o cenie podane przy każdym Prezencie na stronie EkstremalnePrezenty.pl mają charakter wiążący dla stron od momentu opłacenia Vouchera lub Karty Upominkowej, aż do zakończenia realizacji Prezentu.
4. W/w cena nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej, które mogą się pojawić po zakupie Vouchera lub Karty Upominkowej.

IV. Realizacja prezentu.
1. Po otrzymaniu przesyłki zawierającej Voucher Klient musi dokonać rezerwacji terminu realizacji Prezentu pamiętając o wskazanym na Voucherze terminie rezerwacji.
2. Po otrzymaniu przesyłki zawierającej Extreme Card Klient lub Obdarowany musi wymienić Kartę na Voucher pamiętając o okresie ważności Karty, a następnie dokonać rezerwacji realizacji prezentu, pamiętając o wskazanym na Voucherze terminie rezerwacji.
3. Obdarowany może zmienić datę realizacji prezentu jeden raz informując EkstremalnePrezenty.pl odpowiednio wcześnie, ale nie później niż na 5 dni roboczych przed ustalonym terminem, z tym zastrzeżeniem, ze po upływie terminu rezerwacji taka zmiana nie jest możliwa.
4. W odniesieniu do Prezentów realizowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zmiana terminu nie jest możliwa.
5. Ponadto w odniesieniu do niektórych prezentów realizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ze względu na ich wyjątkowy charakter, zmiana terminu nie jest możliwa, w takim przypadku jest to każdorazowo wyraźnie wskazane w opisie prezentu.
6. Extremegif.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby termin realizacji Prezentu był jak najbardziej odpowiedni dla Obdarowanego, niemniej jednak nie może zagwarantować realizacji Prezentu konkretnego dnia wskazanego przez Obdarowanego.
7. Niemożność zrealizowania Prezentu w ustalonym terminie z powodu siły wyższej, problemów technicznych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych uprawnia Obdarowanego do ustalenia innego terminu, ustalenia tego dokonuje bezpośrednio z Usługodawcą.
8. W sytuacji gdy w konkretnym miejscu, w tym samym czasie, odbywa się zbyt dużo usług realizacji Prezentu, co mogłoby zagrażać bezpieczeństwu lub komfortowi Obdarowanych, EkstremalnePrezenty.pl może zmienić miejsce realizacji Prezentu informując o tym Obdarowanego najpóźniej na 24 godziny od wyznaczonego terminu realizacji Prezentu.
9. Realizacja prezentu następuje w miejscu świadczenia usługi przez Usługodawcę, z zastosowaniem sprzętu należącego do Usługodawcy i pod jego nadzorem.
10. Obdarowany ma obowiązek stosować się do instrukcji, zaleceń, wskazówek, poleceń i regulaminów Usługodawcy.
11. W przypadku Prezentów, których realizacja może zależeć od określonego wieku lub posiadanych uprawnień i tym podobnych, Usługodawca ma prawo żądać okazania stosownego dokumentu, a brak jego okazania jest podstawą odmowy realizacji usługi, a Obdarowanemu nie przysługuje żadne roszczenie regresowe za niewykonanie usługi wobec Usługodawcy lub EkstremalnePrezenty.pl.
12. Usługodawca może odmówić wykonania usługi gdy Obdarowany nie stosuje się do jego poleceń lub jest w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, albo jego stan zdrowia lub ogólny stan psychofizyczny stanowią poważna przeszkodę w realizacji Prezentu.
13. Usługodawca może żądać od Obdarowanego podpisania dodatkowego oświadczenia jeśli jest związane z ochroną życia, zdrowia, mienia lub bezpieczeństwa Obdarowanego.
14. W przypadku osób niepełnoletnich lub nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych do realizacji niektórych prezentów, które mogą wiązać się z pewnym ryzykiem dla zdrowia, życia lub mienia Obdarowanego, wymagana jest zgoda opiekunów prawnych w formie aktu notarialnego lub obecność jednego z ich na miejscu realizacji prezentu. Brak dokumentu potwierdzającego zgodę lub nieobecność opiekuna są podstawą dla Usługodawcy do odmowy realizacji prezentu, a Obdarowanemu lub Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystany prezent.
15. Jeżeli charakter usługi na to pozwala Klient może towarzyszyć Obdarowanemu w realizacji prezentu, wszystkie zapisy Regulaminu odnoszące się do Obdarowanego w czasie realizacji prezentu stosuje się bez wyjątku do jego osoby towarzyszącej.

V. Prawo Klienta do odstąpienia od umowy.
1. Klient lub Obdarowany ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia zakupu Vouchera lub Extreme Card, na piśmie. Dotyczy to tylko ważnych Voucherów i Extreme Card, które nie zostały jeszcze zrealizowane ani zarezerwowane.
2. W razie odstąpienia od umowy Klient lub Obdarowany otrzyma zwrot zapłaconej ceny po potrąceniu kosztów poniesionych przez EkstremalnePrezenty.pl. Koszt anulowania zakupu w systemie wynosi 20zł.
3. Warunkiem wypłaty zapłaconej ceny przy odstąpieniu od umowy jest zwrot Vouchera lub Extreme Card wraz z dowodem zakupu.
4. Klient lub Obdarowany ma prawo wymienić zakupiony prezent na inny w tej samej lub niższej kategorii cenowej. Zmiana taka obciążona jest opłatą administracyjną w wysokości 20zł.
5. Klient lub Obdarowany ma prawo wymienić prezent na usługę o wyższej wartości jedynie w wypadku uiszczenia różnicy w cenie. Zmiana taka obciążona jest opłatą administracyjną w wysokości 20zł.
6. Klient lub Obdarowany ma prawo wymienić prezent na usługę o niższej wartości. W takim wypadku różnica w cenie nie podlega zwrotowi.
7. W razie zgubienia lub zniszczenia Vouchera lub Extreme Card Klientowi lub Obdarowanemu przysługuje wydanie duplikatu dokumentu.
8. Jeżeli zostanie wydany duplikat Vouchera lub Extreme Card a prezent zostanie zrealizowany przez osobę nieuprawnioną na podstawie zgubionego wcześniej Vouchera lub Extreme Card, a zgłoszenie utraty tych dokumentów nie zostało przekazane EkstremalnePrezenty.pl na czas, a już po realizacji prezentu przez osobę nieuprawnioną, EkstremalnePrezenty.pl przysługuje regres w stosunku do Klienta o zwrot kosztów wykonania usługi.

VI. Prawo EkstremalnePrezenty.pl do odstąpienia od umowy.
1. EkstremalnePrezenty.pl zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy, w wypadku gdy realizacja prezentu okazałaby się niemożliwa lub łączyła się z rażąco wysokimi kosztami sprzecznymi z gospodarczą funkcją wykonywanej usługi, wówczas Klientowi lub Obdarowanemu zwracana jest cała uiszczona cena, jeżeli nie zgodzi się na przedstawioną mu ofertę zastępczą.
2. EkstremalnePrezenty.pl ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach spowodowanych przez siłę wyższą.

VII. Postępowanie reklamacyjne.
1. Klient lub Obdarowany ma prawo złożyć reklamację z tytułu niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania prezentu przez Usługodawcę. EkstremalnePrezenty.pl podejmie niezwłocznie w imieniu Klienta w stosunku do Usługodawcy niezbędne działania wyjaśniające, uzgadniając je z Klientem lub Obdarowanym.
2. Reklamację składa się na piśmie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłając e-mailem na adres poczty elektronicznej:reklamacje@ekstremalneprezenty.pl lub osobiście w siedzibie EkstremalnePrezenty.pl, w terminie 7 dni od dnia realizacji usługi lub dnia gdy miała być ona zrealizowana. W razie wątpliwości o terminowości złożenia reklamacji, decyduje data stempla pocztowego, zwrotny e-mail z informacją o przyjęciu reklamacji lub adnotacja uprawnionego pracownika EkstremalnePrezenty.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu będącego podstawą do jej złożenia oraz dane Klienta.
4. Reklamacja, która uchybia powyższym wymogom nie będzie rozpatrywana i zwalnia EkstremalnePrezenty.pl oraz Usługodawcę z odpowiedzialności w stosunku do Klienta i Obdarowanego.
5. Ustala się termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji, chyba że ujawnią się okoliczności uniemożliwiające rozpatrzenie reklamacji w podanym terminie. W takim wypadku EkstremalnePrezenty.pl zawiadamia Klienta lub Obdarowanego o przyczynach zwłoki i o przewidzianym terminie zakończenia postępowania reklamacyjnego. Zawiadomienia dokonuje się w formach przewidzianych dla reklamacji lub telefonicznie.
6. W przypadku niewykonania, nienależytego wykonania usługi lub zawinionego opóźnienia w realizacji usługi dłużej niż o 7 dni przez Usługodawcę, EkstremalnePrezenty.pl może wystąpić do niego o zapłatę na rzecz Klienta lub Obdarowanego sumy dwukrotnie wyższej niż otrzymana zapłata za usługę.

VIII. Prawo autorskie.
1. Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej www.EkstremalnePrezenty.pl, oraz każdego adresu będącego uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL, w tym prawa do jej elementów tekstowych, dźwiękowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile w sposób wyraźny nie zostało zaznaczone inaczej.
2. Jakiekolwiek wykorzystywanie i udostępnianie tekstów, zdjęć, etc. bez wcześniejszej zgody jest zabronione.

IX. Ochrona danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. (Dz.U. 133/1997 poz. 833 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych jest właściciel serwisu www.EkstremalnePrezenty.pl.
2. Klient i Obdarowany wyrażają zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zakupionego prezentu.
3. Dokonanie wpłaty na konto właściciela EkstremalnePrezenty.pl stanowi jednoznaczną zgodę Klienta i Obdarowanego na przekazanie danych osobowych EkstremalnePrezenty.pl w celu realizacji usługi.
4. Wykorzystanie zgromadzonych danych osobowych w celach innych niż wymienione powyżej, a zwłaszcza w celach reklamowych i handlowych wymaga uzyskania na to uprzedniej zgody Klienta i Obdarowanego.
5. Klientowi i Obdarowanemu w każdym czasie przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawy, jednakże za dokonane zmiany w danych odpowiada wyłącznie Klient lub Obdarowany.
6. Klient i Obdarowany mogą w każdym czasie zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych EkstremalnePrezenty.pl, który jest zobowiązany niezwłocznie to uczynić.

X. Postanowienia końcowe.
1. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań do polubownego załatwienia jakichkolwiek sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwymi do ich rozpoznania będą sądy powszechne właściwe miejscowo dla właściciela EkstremalnePrezenty.pl
2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.
3. Wszelka korespondencja prowadzona jest w językach: polskim, angielskim i niemieckim.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2013 do odwołania. Wszystkie zmiany w regulaminie będą wyraźnie wskazane na stronie EkstremalnePrezenty.pl 

 
 
 
       
Aktualnie w schowku posiadasz: 0 prezenty

zobacz     

Copyright 2013 © ExtremalnePrezenty.pl Wszystkie prawa zastrzeżone
Projektowanie strony: iPolska.com.pl